ALGEMENE VOORWAARDEN 
STRONG BOOTCAMP BY MAJLEN

Artikel 1. Definities 
1.1  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 

 • STRONG BOOTCAMP BY MAJLEN (hierna te noemen SBBM): de gebruiker van deze algemene voorwaarden: SBBM gevestigd aan de Westergeest 26A te Uitgeest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80654304; 
 • lid: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met SBBM; 
 • overeenkomst: de overeenkomst tussen SBBM en het lid; 
 • training: de (personal) trainingssessie, groepsles, yogales sessie die door SBBM wordt verzorgd; 
 • trainer: de natuurlijke persoon die namens SBBM de training geeft; 
 • sportschool: de STRONG SPORT STUDIO (indoor) en buitenlocaties (outdoor); 
 • website: de website www.strongbootcamp-bymajlen.nl die door SBBM wordt beheerd; 
 • app: via de STRONG APP schrijft men zich in om lid te worden, en meldt een lid zich aan voor een training. 

 
Artikel 2. Algemene voorwaarden
2.1  De algemene voorwaarden gelden voor alle afspraken tussen SBBM en het lid.
2.2  Veranderingen zijn alleen geldig als ze schriftelijk of via e-mail zijn gecommuniceerd.
2.3  Afwijkende afspraken voor specifieke onderwerpen laten de rest van de voorwaarden onverlet, en gelden slechts voor die ene keer.
2.4  Als een of meer bepalingen ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht. Ongeldige bepalingen worden vervangen met behoud van doel en strekking.
2.5  De algemene voorwaarden staan op de website en in de app.
2.6  SBBM mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

Artikel 3. Aanbod
3.1  Het aanbod van SBBM is vrijblijvend.
3.2  Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3  Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten, op de website of in de app binden SBBM niet.
3.4  Vermelde tarieven zijn inclusief btw.
3.5  SBBM kan besluiten dat zij tijdelijk geen leden aanneemt.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het lid zich, na een intakegesprek, via de app heeft ingeschreven en nadat het lid heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
4.2  Middels het aangaan van een overeenkomst met SBBM gaat het lid ermee akkoord dat SBBM foto’s van het lid maakt op het moment dat het lid gebruik maakt van een van de diensten van SBBM en deze foto’s plaatst op Instagram en/of op Facebook, zie ook artikel 5 van de privacyverklaring/privacybeleid van SBBM.

Artikel 5. Herroepingsrecht
5.1  Het lid dat via de app een overeenkomst met SBBM heeft gesloten, heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden.
5.2  Wil het lid gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient het lid dat binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk via de e-mail aan SBBM kenbaar te maken.
5.3  SBBM zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat het lid een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht het eventueel reeds betaalde maandelijkse lidmaatschapsgeld aan het lid terugbetalen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het lid reeds in de ontbindingsperiode een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. In een dergelijk geval dient het lid de prijs voor het lidmaatschap te betalen naar rato van hetgeen reeds uitgevoerd is. 

Artikel 6. Duur en beëindiging van de overeenkomst
6.1  De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde periode.
6.2  Abonnementen worden iedere maand in rekening gebracht.
6.3  Het lid heeft het recht om op elk gewenst moment de overeenkomst op te zeggen, waarbij het lid rekening moet houden met een opzegtermijn van één maand.
6.4  Voor het beëindigen van de overeenkomst dient het lid een opzegging per e-mail in te dienen. De beëindiging van het abonnement vindt plaats na ontvangst van deze e-mail.
6.5  De opzegtermijn beslaat één maand. Bij opzegging maakt het lid de eventueel resterende periode van de lopende maand nog af. Het abonnement loopt door tot het einde van de daaropvolgende maand.
6.6  In geval van blessures of zwangerschap kan het lid het abonnement tijdelijk pauzeren. Hiervoor is een verklaring van een arts of fysiotherapeut nodig, waarin de duur van de periode van non-activiteit wordt aangegeven. Deze pauzering kan maximaal 6 maanden duren en gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke melding.
6.7  Bij verhuizing kan het contract vroegtijdig worden beëindigd als de afstand tot de faciliteiten van SBBM meer dan 30 km bedraagt. Hierbij dient het lid een bewijs van inschrijving op het nieuwe adres te overleggen. Al betaalde facturen worden niet gerestitueerd.

Artikel 7. Toegang tot de training
7.1  Om toegang te kunnen krijgen tot de training dient het lid zich te hebben aangemeld voor de training via de app.
7.2  Het lidmaatschap is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar. 
7.3  Het is SBBM toegestaan het lid de toegang tot de training te ontzeggen indien: 

 • het wegens drukte niet verantwoord is om meer personen in de training toe te laten; 
 • het lid een betalingsachterstand heeft; 
 • het lid onder invloed is van drank en/of drugs; 
 • het lid in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, bijvoorbeeld indien het lid zich schuldig maakt aan wangedrag. 

 
Artikel 8. Openingstijden
8.1  Het lid heeft toegang tot de sportschool gedurende de openingstijden van de sportschool. De openingstijden staan in de app en op de website. SBBM heeft het recht haar openingstijden aan te passen.
8.2  Tijdens officieel erkende feestdagen kan SBBM besluiten dat de sportschool gesloten is.

Artikel 9. Aan- en afmelden voor een training
9.1  Via zowel de website als de app kunnen leden zich aan- en afmelden voor een training.
9.2  Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk 5 uur voor aanvang van een training uitschrijven. Indien er geen tijdige uitschrijving plaatsvindt, gaat één inschrijvingskrediet verloren.

Artikel 10. Annulering van een training door SBBM
10.1  SBBM heeft het recht een training te annuleren. Een training kan bijvoorbeeld geannuleerd worden indien er te weinig aanmeldingen voor de training zijn of indien er sprake is van overmacht, zie artikel 17.2.
10.2 SBBM tracht het lid dat zou deelnemen aan de training zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de annulering van een training.

Artikel 11. Verplichtingen van het lid en huisregels
11.1  Het lid draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan SBBM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
11.2  De gegevens en informatie die het lid aan SBBM verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.
11.3  Indien het lid verhuist, dan dient het lid zo spoedig mogelijk zijn nieuwe adres aan SBBM door te geven.
11.4  Het lid dient geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen.
11.5  Indien het lid in de sportschool (indoor) traint, dan dient het lid sportschoenen te dragen die aan de onderkant schoon zijn en die niet gebruikt worden voor buiten.
11.6  Het is het lid verboden andere leden van SBBM lastig te vallen of (seksueel) te intimideren, luidruchtig te zijn of op enige andere wijze overlast te veroorzaken aan andere leden.
11.7  Het lid is aansprakelijk voor alle verlies van en/of schade aan de sportschool, de daarin aanwezige apparatuur en overige zaken, die is ontstaan als direct of indirect gevolg van een handelen en/of nalaten van het lid.
11.8  Het is niet toegestaan te roken in de sportschool.

Artikel 12. De training
12.1  Het lid is verplicht gedurende de training de aanwijzingen van de trainer op te volgen.
12.2   Het lid dient gezondheidsklachten voor aanvang van de training zelf te melden aan de trainer.
12.3  Het lid verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de training te volgen. Indien het lid hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts/fysiotherapeut te raadplegen alvorens hij de training gaat volgen.
12.4  Het lid dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
12.5  Indien het lid zich niet geschikt acht voor de training, dan dient het lid dat direct aan de trainer te melden.
12.6  Het lid is zich ervan bewust dat door het volgen van de training en/of het gebruiken van sportapparatuur blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van SBBM.
12.7  Het onder invloed zijn van drank en/of drugs tijdens de training is niet toegestaan.
12.8  Als het lid zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is SBBM bevoegd de training te staken of het lid de toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van SBBM op vergoeding van eventuele schade.

Artikel 13. Tarieven
13.1  SBBM heeft het recht haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen.
13.2  Het lid wordt minimaal één maand voor de ingangsdatum van de tariefwijziging via de e-mail in kennis gesteld van een tariefwijziging.

Artikel 14. Betaling
14.1  Betaling van abonnementen geschiedt maandelijks middels SEPA automatische incasso.
14.2  Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan stuurt SBBM het lid een herinnering. Geeft het lid geen gehoor aan de herinnering, dan kan SBBM de vordering uit handen geven.
14.3  Aan storneren zijn kosten verbonden. Indien het lid onterecht facturen storneert zijn deze kosten voor rekening van het lid. Per onterechte stornering wordt een bedrag van € 12,50 in rekening gebracht bij het lid.
14.4  Bij overschrijding van de betalingstermijn is het lid vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente, conform artikel 6:119 BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat het lid in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van het lid. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
14.5  Iedere betaling door het lid strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door het lid tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 15. Ontbinding en opschorting
15.1  SBBM is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien het lid de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt.
15.2  Voorts is SBBM bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 16. Aansprakelijkheid 
16.1  SBBM kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: 

 • een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere omschreven in artikel 17.2; 
 • enige daad of nalatigheid van het lid, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies. 

16.2  SBBM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SBBM is uitgegaan van door het lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
16.3  Deelname aan de activiteiten tijdens de training en het gebruik van sportapparatuur in de sportschool geschiedt geheel op eigen risico. Het lid is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training en/of tijdens zijn verblijf in de sportschool. SBBM kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training, door het opvolgen van de door SBBM gegeven trainingsadviezen of instructies of die ontstaan is ten gevolge van het gebruik van sportapparatuur. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training of tijdens het gebruik van sportapparatuur komen geheel voor rekening van het lid.
16.4  Het lid dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door SBBM. Indien het lid weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is het lid verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
16.5  SBBM kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van het lid op het terrein waar de training plaatsvindt en/of in de sportschool.
16.6  SBBM kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een of meerdere sportapparaten tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld.
16.7  SBBM aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens het lid voor indirecte of gevolgschade.
16.8  Indien SBBM aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SBBM beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van SBBM gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van SBBM beperkt tot het bedrag dat maandelijks aan het lid in rekening wordt gebracht.
 
Artikel 17. Overmacht
17.1  SBBM is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
17.2  Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop SBBM geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 18. Geheimhouding
18.1  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
18.2  SBBM verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring/ privacybeleid dat onderaan deze algemene voorwaarden is opgenomen en tevens na te lezen is op www.strongbootcamp-bymajlen.nl.

Artikel 19. Intellectuele eigendom
19.1  Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen ontwikkeld door SBBM blijven bij SBBM berusten.
19.2  Het is zonder voorafgaande toestemming van SBBM niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
20.1  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
20.2  Alle geschillen tussen het lid en SBBM zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar SBBM gevestigd is. Het lid heeft 1 maand de tijd nadat SBBM zich schriftelijk jegens het lid op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.